17.8.2016

Kriteereitä lehtihankintaan

Tieteellisten lehtien hankintaan vaikuttavat monet eri seikat. Jos e-lehti on tilattu jo aiempina vuosina, voi tilauksen uusintaa miettiessä tarkastella käyttömääriä. Lehden käyttötilastot eivät tietenkään kerro kaikkea, sillä tutkijat jakavat usein artikkeleita keskenään omilla foorumeillaan, jolloin kirjaston hankkimat lehdet eivät kerää klikkauksia. Käyttömäärä on lisäksi suhteutettava sen tieteenalan tutkijayhteisön kokoon, joka luultavimmin lehteä käyttää.

Käyttötilastojen lisäksi myös esimerkiksi viittausten määrää ilmaiseva vaikuttavuuskerroin (impact factor) on kiinnostava lehden maailmanlaajuista käyttöä mittaava tekijä. Lisäksi voidaan tarkastella sitä, kuinka paljon esimerkiksi juuri Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat lehdessä julkaisseet tai sen artikkeleihin viitanneet.
Kirjaston tavoitteena on muodostaa mahdollisimman hyvin tutkijayhteisöä palvelevat kokoelmat.

Kirjaston tavoitteena on muodostaa mahdollisimman hyvin tutkijayhteisöä palvelevat kokoelmat eikä mikään näistä edellä mainituista kriteereistä ole yksinään ylitse muiden. Lehti voidaan aivan hyvin hankkia ilman näiden mittarien lukemista, jos sille on tarve. Kustantajan julkaisupolitiikka, erityisesti suhtautuminen open accessiin, on noussut viime vuosina yhä tärkeämmäksi vaikuttajaksi hankintapäätösten tekemisessä.

Laadun luokittelua

Käytön ja vaikuttavuuden lisäksi tieteellisestä julkaisusta voi tarkastella sen laatua. Kotimaisten tiedeyhteisöjen Julkaisufoorumi pitää yllä tasoluokitusta, jonka tarkoituksena on arvioida tieteellisten julkaisujen laatua. Julkaisufoorumi-luokituksen (0-3) voi saada tieteellinen julkaisukanava, kuten lehti, julkaisusarja tai konferenssi.


Laadultaan korkeimman eli JUFO 3-luokituksen saaneista lehdistä 96 % kuuluu  Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmiin.

Toukokuussa 2016 JUFO 3-luokituksen saaneita lehtiä oli 660 kappaletta. Näistä Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmista löytyi 96 %. Kokoelmista puuttui siis vain 27 korkeimman luokituksen saanutta lehteä. Näistä puuttuvista lehdistä useampi olikin sellaisilta tieteenaloilta, joita Jyväskylän yliopistossa ei pääasiassa opiskella tai tutkita.

Kaikista JYKin kokoelmien JUFO 3-lehdistä ei kuitenkaan löydy uusimpia vuosikertoja. Suurin osa lehdistä ostetaan osana isoja lehtipaketteja, jolloin kustantaja on saattanut rajata pääsyn lehdestä vaikka vain muutamaan vanhempaan vuosikertaan. Tämä ei tietenkään palvele sellaista asiakasta, joka tarvitsee lehden uusimpia artikkeleita. Näissä tapauksissa, jos asiakas niin haluaa, voimme tilata lehden erillisenä tilauksena, jolloin saamme pääsyn myös uusimpiin vuosikertoihin.

Julkaisufoorumin luokitusjärjestelmä ei silti ole jumalan sana, vaikka sitä käytetäänkin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallin laatuindikaattorina. JUFO-taso ei myöskään ole ainoa perustelu kirjastolle hankkia lehtiä kokoelmiinsa, ja luokitusjärjestelmää on myös kritisoitu.

Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitoksen tutkijat analysoivat hiljattain JUFO-luokitusjärjestelmää tiedonlouhinnan ja koneoppimisen avulla. Tutkijat näkivät kotimaisilla julkaisuilla olevan niin suuri painotus, että he epäilevät luokitusjärjestelmän olevan vinoutumassa.

Tutkijat toivovatkin jatkossa enemmän muun muassa tiedonlouhinnan menetelmien hyödyntämistä tutkimustoiminnan ja tutkimuksen laadun arvioinnissa. Näin voitaisiin sujuvoittaa esimerkiksi tasoluokittelua sen sijaan, että sitä pyöritettäisiin edelleen paljon resursseja vievien asiantuntijapaneeleiden voimin.

Arto Ikonen

Puuttuuko kirjaston kokoelmista joku mielestäsi oleellinen lehti tai kirja? Tee siitä hankintaesitys!

20.6.2016

JYXissä 3000 artikkelin raja rikki

Jyväskylän yliopiston avoimeen julkaisuarkisto JYX:iin on tallennettu nyt jo 3000 artikkelia. Lukuun sisältyvät sekä lehti- että kokoomateosartikkelit.


- Näyttää siltä, että yliopistomme tutkijat ovat huomanneet rinnakkaistallentamisen vaivattomuuden ja edut, sillä viimeiset tuhat artikkelia on rinnakkaistallennettu varsin lyhyen ajan sisällä. Kannustamme jatkamaan tätä hyvään vauhtiin päässyttä työtä tieteen avoimuuden lisäämiseksi yliopistossamme, toteaa avoimesta julkaisemisesta vastaava informaatikko Irene Ylönen kirjaston julkaisuyksiköstä.

3000. artikkeli on varhaiskasvatuksen tohtorikoulutettava Sanna Moilasen ja kollegoiden artikkeli Mothers’ non-standard working and childcare-related challenges: A comparison between lone and coupled mothers, joka ilmestyi Emeraldin kustantamassa International Journal of Sociology and Social Policy -lehdessä.

Artikkeli on rinnakkaistallennettu ns. green open access -mallin mukaisesti tallentamalla artikkelin lopullinen käsikirjoitus (post print, final draft) JYX-julkaisuarkistoon. Kustantaja ei ollut määritellyt  viiverajoitusta (embargo), joten artikkelin sai rinnakkaistallentaa avoimeen verkkokäyttöön heti lehden ilmestymisestä alkaen.

"Artikkelimme rinnakkaistallennus sujui omalta kohdaltani vaivattomasti ja helposti, koska tallennuksen voi tehdä Jyväskylän yliopiston kirjastoon verkkolomakkeella. Lomakkeen yksinkertaisuus ja hyvät ohjeet tekivät tallennuksesta nopeaa", Sanna Moilanen kuvailee.

Äidin epätyypillinen työaika haastaa hoitojärjestelmää


Sanna Moilanen
Sanna Moilanen tekee väitöskirjaansa Suomen Akatemian rahoittamassa ja jo nyt päättyneessä Perheet 24/7 -tutkimusprojektissa. Projektin tutkimustuloksia on esitelty avoimissa seminaareissa ja julkaistu projektin verkkosivuilla.

"Jyväskylän yliopistossa tutkimusta tekevänä minulla on loistava mahdollisuus edistää avointa tiedettä ja tutkimusta tallentamalla tutkimukseni yliopistomme julkaisuarkistoon, joka on maksuton ja avoin kaikille", Moilanen tiivistää.

Moilasen väitöskirja käsittelee yksinhuoltajaäitien epätyypillisinä aikoina tehtävän työn (esim. ilta-, yö- ja viikonlopputyö) ja perhe-elämän yhteensovittamista Suomessa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa. Työtä ohjaavat professori Marja-Leena Laakso ja tutkijatohtori Eija Sevón Jyväskylän yliopistosta sekä lehtori Vanessa May Manchesterin yliopistosta.

Tutkimus tuo esiin lastenhoidolliset ongelmat sekä työhön liittyvien aikapaineiden ja kuormittavuuden mutta myös työn myönteisten merkitysten heijastumisen perheen arkeen ja lasten hyvinvointiin.

JYXiin nyt rinnakkaistallennetussa artikkelissa vertaillaan työssäkäyvien yksinhuoltajaäitien ja kaksivanhempaisten perheiden äitien kokemuksia lastenhoitoon liittyvistä ongelmista em. kolmessa tutkimusmaassa. Tulokset olivat samansuuntaisia kaikissa maissa: yksinhuoltajaäidit kokivat kaksivanhempaisten perheiden äitejä useammin lastenhoito-ongelmia. Lisäksi tutkimus osoitti, että epätyypillistä työaikaa tekevät äidit, olipa kyse yksinhuoltaja- tai kaksivanhempaisesta perheestä, kokivat lastenhoidon järjestämisen ongelmallisemmaksi.


Yliopiston open access -sivusto uudistuu syksyllä 2016

Tulevan syksyn aikana uudistuva yliopiston open access -sivusto tarjoaa jatkossakin ajantasaisen tietopaketin kaikesta tarvittavasta avoimeen tieteeseen ja rinnakkaistallentamiseen liittyvästä.

Yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon JYXiin (rinnakkais)tallentaminen on ilmaista ja helppoa. Kirjoittajamaksuja ei ole ja kustantajalupien tarkastamisesta huolehtii Jyväskylän yliopistossa kirjasto.


Sanna Moilasen ja kollegoiden artikkeli on maksuttomasti luettavissa avoimessa JYX-julkaisuarkistossa.

Viittaaminen artikkeliin:

Moilanen, S., May, V., Räikkönen, E., Sevón, E., & Laakso, M.-L. (2016). Mothers’ non-standard working and childcare-related challenge: A comparison between lone and coupled mothers. International Journal of Sociology and Social Policy, 36 (1/2), 36-52. doi:10.1108/IJSSP-11-2014-0094

Sini Tuikka

7.6.2016

PDA-hankinta: kirjoja lukijoiden tarpeisiin

Onko joku seuraavista kirjoista sinulle tuttu?


Olet saattanut löytää kiinnostavan kirjan JYKDOKista, käyttänyt sitä opiskelussasi tai tutkimuksessasi ja samalla tullut hankkineeksi sen kirjastomme kokoelmiin.

Jyväskylän yliopiston kirjasto on jo parin vuoden ajan hyödyntänyt hankinnassaan PDA-toimintoa (Patron Driven Acquisition).  Tämä tarkoittaa, että JYKDOKissa on linkkejä sellaisiin välittäjän kokoelmista valikoituihin e-kirjoihin, joita ei ole etukäteen ostettu kokoelmiimme.

Yliopiston henkilökunta ja opiskelijat pääsevät lukemaan näitä kirjoja, ja jos niitä käytetään tarpeeksi ne ostautuvat kokoelmiimme automaattisesti. Tämän jälkeen ne ovat myös jatkossa käytettävissä


Tällä hetkellä PDA-kirjalistoja on tarjolla aineistonvälittäjä EBSCOn laajassa EBSCO eBook Collection e-kirjastossa. PDA:n kautta kokoelmiimme päätyvät kirjat ovat normaalisti vain yhden yhtäaikaisen lukijan käytettävissä. Tällainen yhden käyttäjän sopimus on halvin tarjolla olevista, ja uskomme, että se useimmissa tapauksissa myös riittää.

Ainakin osa kirjoista pystytään tarvittaessa hankkimaan myös suuremmalle tai rajoittamattomalle käyttäjäjoukolle. Jos joku tällaisista yhden käyttäjän kirjoista vaikuttaa sopivalta esimerkiksi kurssikirjaksi, kannattaa siitä olla yhteydessä kirjaston hankintaan.

Ajankohtaisia täsmähankintoja

PDA-kirjalistojen kautta voisi laittaa tarjolle tuhansia kirjoja, mutta kirjasto on toistaiseksi päättänyt koota itse pienempiä listoja. Valinnan tekevät kirjaston informaatikot omilla vastuutieteenaloillaan. Näin vältetään JYKDOKin täyttäminen kirjoilla, joilla on vähäinen mahdollisuus tulla luetuksi.

Kirjojen tieteellistä merkittävyyttä ja hinta-laatusuhdetta voidaan myös arvioida PDA-listoja tehdessä, ja lisäksi hyvin kalliit kirjat voidaan jättää perinteisen hankinnan kautta ostettavaksi.

Informaatikkojen valitsemia listoja verrataan vielä ennen JYKDOKiin siirtämistä kirjaston aiempiin kokoelmiin. Näin vältetään päällekkäisyydet painettujen kokoelmien ja muiden e-kirjakokoelmien kanssa.

Aktiivisia PDA-listoja on tällä hetkellä kahdeksan kappaletta:

 • bio- ja ympäristötieteet,
 • historia,
 • tietojenkäsittelytieteet ja tietotekniikka,
 • kasvatustieteet,
 • liikunta- ja terveystieteet,
 • kauppa- ja taloustieteet,
 • viestintätieteet sekä
 • matematiikka ja tilastotiede.

Kirjoja on listojen kautta toistaiseksi ostautunut 291 nimekettä. EBSCOn oman tieteenalaluokittelun mukaan kolme eniten hankituksi tullutta alaa ovat kasvatustieteet, kauppa- ja taloustieteet sekä tietojenkäsittelytieteet.


Itse kokoamaltani tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan listalta on ostautunut yhteensä 67 kirjaa. Yritin jakaa nämä karkeasti eri tutkimusaiheisiin, ja havaitsin että kirjat edustavat laajasti erilaisia tutkimusaiheita.

Huomattavaa on kuitenkin se, että suuri osa ostautuneista kirjoista käsittelee tietoturvaa tai kyberturvallisuutta. Kyseessä on aihe, joka on noussut tiedekunnassa esiin uutena tutkimus- ja opetusalana. Tämä onkin luonut tarpeen aihetta käsitteleville uusille tieteellisille kirjoille, joihin nämä PDA-listalta ostautuneet kirjat ovat toivottavasti vastanneet.
PDA-hankinta on erinomainen tapa täydentää kokoelmia ja saada hankittua kätevästi kirjoja, joille on sillä hetkellä tarvetta. Hankittujen e-kirjojen käyttöä seurataan, kuten muunkin aineiston tapauksessa. Ostautuneet kirjat pitää myös kuvailla siten, että mahdollisimman moni muukin JYKDOKin käyttäjä löytää ne.

Valitsemalla kirjat erikseen PDA-listoille voidaan varmistaa, että kirjat vastaavat yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden tarpeisiin. Lopullisen valinnan tekevät kuitenkin ihmiset, jotka kirjaa tarvitsevat. Tämä on PDA:n hienous!

Matti Rajahonka

Lisätietoja
JY kirjasto / Tietopalvelut: jykneuvonta@library.jyu.fi
Hankinta / Annika Puruskainen-Jalkanen

17.5.2016

Refworks-kurssin etäosallistumisen pilotti onnistui

Refworks-koulutukset ovat olleet viime vuodet kirjaston suosituimpia koulutuksia. Suuri syy tähän on varmasti Refworks-viitteidenhallintaohjelma itse eli sen hyödyllisyys tutkimuksen teon apuvälineenä.

Refworksin avulla tekstinsisäiset viittaukset ja lähdeluettelo valmistuvat kuin itsestään, lähes automaattisesti. Eräs opiskelija totesi osuvasti, että Refworksiin tutustumisen jälkeen paluuta entiseen ei ole. Ja harva kai nauttiikaan viitteiden siirtelystä käsin, lähdeaineistojen tallentamisesta ja niiden uudelleen hakemisesta, puhumattakaan lähdeluettelon yksityiskohtaisen tarkasta asettelusta. Tänä päivänä yhä useampi antaakin automatiikan hoitaa homman.

Täysin Refworksin erinomaisuuden varaan kirjasto ei suinkaan jättänyt koulutuksen suosiota, vaan olemme kehittäneet sen sisältöä ja pedagogisia ratkaisuja koulutuspalautteen pohjalta.


”Matkarahat säästyivät!” - Etäyhteydellä Refworks-kurssille

Vuosi sitten toukokuussa kokeilimme ensimmäistä kertaa työpajamaisia koulutuksia. Rajasimme osallistujamäärän 15 henkeen ja lisäsimme tunneille toisen opettajan. Tunnin sisältöä muokkasimme käsittämään vain keskeiset asiat, vähensimme opettajajohtoista pedagogiikkaa, ja annoimme osallistujien tehdä itse. Kahden opettajan myötä henkilökohtainen ohjaus lisääntyi, ja osallistujien erilaisten tarpeiden huomioiminen helpottui.

Myöhemmin jaoimme Refworks-koulutukset vielä kahteen tasoryhmään: Refworksin perusteet- ja Refworks edistyneemmille -kursseiksi. Tähänkin saimme idean annetusta palautteesta.

Tuorein uudistus kurssilla on mahdollisuus etäosallistumiseen, jota kokeilimme ensimmäisen kerran toukokuun Refworks-koulutuksen yhteydessä yliopiston tarjoaman Connect Pro -järjestelmän avulla. Pilotissa Refworks-koulutus pidettiin tuttuun tapaan luokassa, mutta nyt siihen pystyi osallistumaan myös etäyhteydellä.

Markkinoimme tätä Korppi-ilmoittautumisen yhteydessä, jossa ilmoittautuja sai valita itselleen parhaiten sopivan osallistumistavan. Vaikka lukukausi on lopuillaan ja ulkona kevät houkutuksineen, saimme heti ensimmäisellä kerralla huikeat 13 etäosallistujaa sekä luokkatilaan 8 henkilöä.

Varautumista ja pedagogista hienosäätöä

Kuivaharjoittelimme etukäteen Connect Pron toimivuutta luokkatilanteessa ja tarkensimme opettajien rooleja. Tyypillinen kahden kouluttajan joukko kasvoikin vielä yhdellä, sillä myös etäyhteyden päässä oleville piti saada tukihenkilö. Halusimme varmistaa näin, ettei paikan päällä toteutuva työpajamaisuus kärsi ohjauksen puutteesta, jos etäyhteys vaatii paljon huomiota.

Mietimme etukäteen myös mahdollisia etäohjauksessa vastaan tulevia haasteita:
 • Tuleeko kysymyksiä niin paljon, ettei kaikkiin ehditä vastata?
 • Uskaltaako kukaan kysyä mitään?
 • Voimmeko antaa tarpeeksi kattavia ohjeita chatissa näkemättä opiskelijan työskentelyä, kun kyseessä on ohjelman käytön opettelu? 
 • Häiritseekö etäohjaus luokkahuonetyöskentelyä?
 • Toimiiko tekniikka? 
Päätimme rohkeasti kokeilla, mitä tuleman pitää. Iloksemme saimme huomata, että etäosallistujat olivat alusta saakka mukana aktiivisesti ja innostuneesti. Connect-huoneen käyttö sujui kaikilta mallikkaasti, ja kaikki kysymykset ehdittiin ratkaista.

Vaivaton osallistuminen = työllistetty opettaja

Työpajamaisessa koulutuksessamme Refworksin eri toiminnot on jaettu kolmea osa-aluetta käsittäviin tehtäviin. Opiskelijat saavat ensin ohjatusti tehdä harjoitukset itse, ja osioiden välissä opettaja esittää ratkaisut tehtäviin luokan edessä. Tehtävien teon aikana osallistujat ovat voineet kysyä vinkkejä opettajilta, jotka kiertelevät luokassa. Etäosallistujille lähetimme tehtävät etukäteen tulostamista varten. Lisäksi jaoimme tehtäviä vielä tunnin alussa Connectin kautta.

Etäosallistujat seurasivat luokan edessä tapahtuvia osuuksia Connectissa opettajan jakaman ruudun, puheen ja nettikameran kuvan kautta. Etäosallistujat saivat kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja chattiin. Tehtävien aikana luokkaan oli mahdollista ottaa myös puheyhteys mikrofonilla, mutta tätä eivät osallistujat tällä kertaa käyttäneet. Opettaja vastasi kysymyksiin joko välittömästi chatin tai mikrofonin kautta, tai viimeistään tehtäviä yhteisesti purettaessa.

”Ehkä AC- ja live-opetuksen järjestäminen erillään tekisi tilaisuudesta selkeämmän. Mutta erittäin hienoa, että etäyhteysmahdollisuus oli olemassa, toimi myös näinkin.”

Päänvaivaa aiheuttivat etäosallistujien Refworksin apuohjelmaan liittyvät tekniset kysymykset. Osalla oli vaikeuksia asentaa Refworksin Word-apuohjelmaa (Write-N-Cite) omalle koneelleen. Teknisiä haasteita voi olla vaikea ratkaista Connectin kautta opetuksen aikana. Connect mahdollistaa osallistujan koneen ohjaamisen etäyhteydellä, mutta ryhmäopetustilannetta paremmin tämä soveltuu tilanteisiin, joissa neuvotaan yksittäistä käyttäjää.

”Hieno juttu, että osallistuminen onnistui näin AC:n välityksellä!”

Kokonaisuutena etäohjauksen ottaminen mukaan Refworks-koulutukseen oli myönteinen kokemus. Kokeilu vei myös eteenpäin työtämme, joka tähtää monimuotoisen opetuksen ja ohjauksen tarjoamiseen paikasta riippumatta.

Pilottikoulutuksen pohjalta etäopetuksen suunnittelu ja kehittäminen jatkuvat. Seuraavaksi kirjastolla onkin suunnitteilla lisätä etäyhteysmahdollisuuksia myös muihin koulutuksiin ja tiedonhaun ohjauksiin. Ja jutun alussa mainittua Refworksiin ihastuneen opiskelijan toteamusta mukaillen meidänkin on vaikea kuvitella palaavamme entiseen eli koulutuksiin ilman etäyhteyttä.

Johanna Kinnunen, Nina Kivinen, Matti Rajahonka
Lainaukset kurssin opiskelijapalautteista.

28.4.2016

Avoimiin julkaisumalleihin siirryttävä ripeästi

Avoimen julkaisemisen eli open accessin yleistyminen tuo tutkijoille ja tiedeyhteisölle mahdollisuuksia jakaa ja saavuttaa tieteellistä tietoa entistä nopeammin ja joustavammin.


Opetusministeriö on linjannut tavoitteeksi, että Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa vuoteen 2017 mennessä.

Suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset käyvät parhaillaan neuvotteluita tiedekustantajien kanssa tehokkaamman avoimen julkaisemisen puolesta.

Päällekkäiset kustannukset minimoitava

Tällä hetkellä korkeakoulut ja tutkimuslaitokset maksavat tieteellisistä julkaisuista lehtien tilausmaksuina. Avoimessa julkaisemisessa kirjoittaja tai kirjoittajan organisaatio maksaa artikkelin julkaisumaksun.

Kokonaiskustannusten tarkastelu on tärkeää, sillä etenkin suuret kustantajat suosivat tällä hetkellä ns. hybrid-julkaisemista. Tämän julkaisumallin mukaan tutkija voi ostaa artikkelinsa avoimeksi sellaisesta lehdestä, josta on maksettu jo tilausmaksu.

Tutkijoille on tärkeää julkaista lehdissä, jotka ovat tiedeyhteisön arvostamia julkaisukanavia, vaikka julkaisun avoimuus niissä edellyttäisi erillistä artikkelin käsittelymaksua. Artikkelien käsittelymaksujen malli tuottaa kuitenkin päällekkäisiä kustannuksia, ellei kustantaja samalla alenna kyseisten lehtien tilausmaksuja.

Kansalliskirjaston FinELib-konsortio edustaa neuvotteluissa korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia ja pitää tärkeänä, että sekä tilausmaksuja että käsittelymaksuja edellyttävä malli on vain siirtymävaihe kohti täysin avointa julkaisemista. Siirtymävaiheen aikana on olennaista, että uuden avoimen julkaisumallin ja vanhan tilausmaksuihin perustuvan julkaisumallin päällekkäiset kustannukset minimoidaan.

Tieteellisten lehtien tilausmaksuista kertyy korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille vuositasolla kuluja noin 23 miljoonaa euroa.

Tieteen avoin julkaiseminen -hankkeessa on arvioitu, että vuonna 2014 suomalaiset yliopistot maksoivat open access -artikkeleiden julkaisemisesta yhteensä vähintään miljoona euroa ja että nämä kustannukset ovat kasvussa.

Jyväskylän yliopiston kirjasto tukee tukijoita open access -julkaisemisessa monin eri tavoin.

Lisätietoja: Jyväskylän yliopiston kirjaston open access -sivut

Juttu perustuu FinELibin 26.4.2016 julkaisemaan mm. korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kirjastoille lähetettyyn tiedotteeseen. FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.

A rapid transition to open access publishing is essential

The proliferation of open access publishing models in academic publication provides researchers and the academic community with opportunities to share and access academic information faster and more flexibly than before.


Finnish institutions of higher education and research institutes are currently negotiating with academic publishers to enable the efficient use of open publication methods.

The Ministry of Education and Culture has stated as its goal that Finland will become one of the leading countries in the openness of science and research by 2017.

Overlapping expenses must be minimised

Currently, institutions of higher education and research institutes pay for academic publications through subscription fees. In an open access model, the author or the author’s organisation pays for the publication of an article. The overall expenses of publication must be examined, as particularly large publishers currently favour hybrid publication, in which a researcher whose article has been accepted for publication in a subscription-based journal can pay a separate publication fee to make his or her article open access. It is important for researchers to publish in journals which are esteemed by the academic community, even if making the article open access requires a separate fee. This model of article fees, however, generates overlapping expenses, unless the publisher correspondingly lowers the subscription fees for the journals in question.

The National Library’s FinELib consortium, which represents institutions of higher education and research institutes in the negotiations, has insisted that the hybrid model, which involves both subscriptions and article fees, be considered an interim solution on the way to full open access publishing. During this transition period it is essential that overlapping expenses from the new open access model and the old subscription model are minimised.

The subscription fees for academic journals represent an annual expense of about €23 million for institutions of higher education and research institutes. The exact costs of open access publishing are unknown as they are not monitored in Finland on a national level. However, according to estimates from the project Tieteen avoin julkaiseminen (Open Publication of Science in Finland), in 2014 Finnish universities paid at least €1 million to publish open access articles, and these expenses are on the rise.

Jyväskylä University Library supports open access in many ways

More information: http://openaccess.jyu.fi/en

14.4.2016

"Minä, käytäntö ja tasa-arvo kiittävät!" - Katsaus asiakaspalautteeseen

Näin kevään korvalla on hyvä hetki summata, millaista palautetta kirjastomme on saanut asiakkailta talven mittaan. Palautetta on taas tullut runsaasti, mikä on aina positiivista. Meidän olisi vaikea suunnitella toimintaamme ja palveluitamme tietämättä, missä olemme onnistuneet tai mitä asiakkaat meiltä kaipaavat.

Satsaus ergonomiaan on huomattu


Kirjaston tiloista olemme saaneet sekä kiitosta että moitetta. Erityisesti työpisteiden ergonomiaan olemme viime vuosina onnistuneesti satsanneet, mutta toki edelleen löytyy parannettavaa.
  ”Olisi ihan mahtavaa, jos kaikkiin kirjaston tietokonetyöpisteisiin saataisiin säädettävät tuolit. […] Ei näillä koko päivää pysty töitä tekemään, paitsi jos on varaa käydä hierojalla joka ilta.”
Osassa työpisteistä on jo hyvät työtuolit, mutta valitettavasti ei kaikissa. Ongelma on tiedossa, ja pyrimme hankkimaan lisää säädettäviä työtuoleja.

Uudet seisomatyöpisteet ovat olleet erityisen suosittuja.
  "Isot kiitokset seisomatyöpisteistä! Erinomaisia, vaikkakin varsin varattuja - niitä voisi olla lisääkin. Pieni kehitysehdotus: voisiko pari seisomapöytää olla myös ilman talon tietokonetta? Auttaisi kovasti meitä oman läppärin kanssa työskenteleviä.”
Seisomatasot ovat hankintalistalla. Muutama taso löytyy jo tällä hetkellä pääkirjaston 2. kerroksesta hiljaisen lukusalin puolelta (vasemmalla reunustalla ikkunan edessä) ja 3. kerroksesta Seminaarinkadun puoleisesta päädystä (olkkarin yläpuolella).

Monet asiakkaat ovat ilahtuneet löytäessään pääkirjaston 2. kerroksesta sukupuolettomat vessat.
  "Minä, käytäntö ja tasa-arvo kiittävät kun 2. krs vessat on muutettu unisex-vessoiksi."
Talven pimeimpinä hetkinä saimme palautetta sälekaihtimista:
  ”Saisiko 2. kerroksen Seminaarinkadun puoleisen lukualueen kaihtimet auki myös ikkunoiden yläosasta? Alue on varsinkin talvisin tosi pimeä.”
Välitimme palautteen eteenpäin ja huoltomies kävi tarkistamassa kaihtimet. Harmittavasti hän totesi niiden olevan hyvin huonokuntoiset. Kaihtimien narutkin ovat suurelta osin poikki ja kääntövivut sijaitsevat korkealla. Sälekaihtimien uusimista onkin esitetty kampusmanagerille.

Joskus asiakkaiden mielipiteet pääkirjaston tiloista menevät iloisesti ristiin:
  ”One of the ugliest studying environment is found at the university of Jyväskylä.” “Nice building for studying and for doing computer stuff.”
Kiva, että ainakin osa porukasta on tyytyväistä!

Palautekeskustelun kirjaston kanssa voi käydä näinkin. Kuva kirjaston 2. kerroksen olkkarin ideointitaululta.

Onnistuneita kohtaamisia palvelutiskillä ja koulutuksissa


Asiakaspalvelusta olemme saaneet enimmäkseen hyvää palautetta.
  ”Olen uusi opiskelija Avoimen yliopiston puolella ja olen vieraillut nyt kirjastossanne kolme kertaa. Joka kerta apua tarvitessani olen saanut suorastaan käsittämättömän hyvää palvelua palvelutiskillä käydessäni!”
Kivaa, että olemme onnistuneet palvelemaan asiakasta hyvin!

Pääkirjaston aukioloaikoihin on toivottu pidennystä. Opiskelijoita kiinnostaisi myös 24/7 -tila. Tähän kirjasto onkin hiljattain ottanut kantaa toisessa blogijutussa.

RefWorks-koulutukset ovat kirjaston suosituimpia kursseja. RefWorks onkin erittäin hyödyllinen työkalu viitteidenhallintajärjestelmäksi, kuten eräs osallistuja huomasi:
  ”Se on todella kätevä ja helpottaa huomattavasti työskentelyä. Lisäksi se parantaa tutkielmien, kirjallisuuskatsausten ja raporttien luettavuutta ja laatua.”
Palautteen antaja kehuu erityisesti myös kurssin opettajan panosta.
  ”Tämä on hyvä esimerkki siitä, että yksi henkilö voi työpanoksellaan ja keskittymisellään helpottaa todella monen ihmisen opiskelu- ja tutkimustyötä sekä myös parantaa yliopistosta ulospäin näkyvien asioiden laatua.”

Aineistot käytössä 24/7


Ehkä joku vielä muistaa, miten vuosia sitten kamppailimme huonosti toimivien etäyhteyksien kanssa. Nykyään kirjaston tarjoamia e-aineistoja on helppo käyttää myös kotikoneelta. Tämäkin näkyy palautteessa.
  ”Käytännössä kaikkiin Jyväskylän yliopiston kirjaston tilaamiin tietokantoihin pääsee nykyään käsiksi etäyhteyden avulla omalta koneelta ja suurin osa artikkeleista on myös saatavilla kokotekstinä tietokantojen kautta.” 
E-aineistojen laaja tarjonta saa muutenkin kiitosta.
  ”Yliopiston kirjasto on viime vuosina selvästi skarpannut e-materiaalien kanssa. Ai että hivelee, valmistun ehkä sittenkin!”
Yliopistoihin kohdistuvat säästöt eivät ole jääneet huomiotta asiakkailtammekaan.
  ”Ainakin Jyväskylän yliopiston kirjaston valikoimat ovat aivan mahtavat, palvelu ystävällistä ja asiantuntevaa ja tuntuu, että mikä tahansa hoituu ja että henkilökunta löytää ratkaisun kaikkiin ongelmiin. Mutta tuleeko näin olemaan vielä jatkossakin, tuntuu hieman epävarmalta. Olen melko huolissani siitä, kuinka yliopistoille väläytellyt säästötoimenpiteet vaikuttavat kirjastopalveluihin. […] Kattavat tietokannat, kirjaston asiantuntemus sekä erilaiset palvelut ovat tutkijoille aivan äärimmäisen tärkeitä ja varmistavat sen, että tutkimusta voidaan tehdä laadukkaasti ja tehokkaasti. Tiedejulkaiseminen on myös yksi yliopiston tärkeimmistä tulosmittareista, joten tuntuu hyvin oudolta, että sitä samaan aikaan hankaloitettaisiin lopettamalla tietokantojen tilauksia. Todellakin toivon, että Jyväskylän yliopiston kirjasto ei joudu tekemään vastaavia säästöjä.”
Lainaus on jatko-opiskelijan blogista. Kirjastomme on toistaiseksi välttynyt suuremmilta aineistojen lakkautuksilta. Tulevina vuosina saatamme kuitenkin joutua säästämään aineistohankinnasta entistä enemmän.

Kuten kirjaston blogissa helmikuussa kerrottiin, tämän vuoden aikana toteutamme kyselyn, jolla kartoitamme tutkimus- ja opetushenkilökunnan aineistotarpeita.  Kyselyn avulla selvitämme, mitä e-aineistoja laitoksilla käytetään eniten ja halutaan säilyttää, mikäli pakollisia karsintoja joudutaan tekemään. Kysely järjestetään huhti-toukokuun aikana ja toivomme siihen aktiivista osallistumista.

Otamme mielellämme vastaan palautetta aineistoista, tiloista, palveluista tai mistä tahansa toimintaamme liittyvästä. Palautetta voi jättää esim. palautelomakkeella, Facebookin ja Twitterin (@Jyk_tiedotus) kautta, kirjaston 2. kerron olkkarin tussitaululle tai reippaasti suoraan kirjaston henkilökunnalle.

Annikki Järvinen